ساختار سمينار

 

یازدهمین سمینارسالیانه پرستاری چشم بیمارستان فارابی

تازه های  مراقبت های پرستاری  درکاتاراکت

رئیس سمینار پرستاری: دکتر  محمد رضا اکبری

دبیر علمی: دکتر حامد قاسمی

دبیر اجرایی: شادی رضایی

مدیر برنامه : ابوالقاسم پوریانی

با همکاری:

گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دفتر پرستاری بیمارستان فارابی 
اخبــار

یازدهمین سمیـنار سـالیـانه پرستـاری چشـم فـارابی
ادامه خبر ...